เปรียบเทียบผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศในรูป Net Titer ( N.T )

ประจำฤดูการผลิต 2559/2560

 
10 มกราคม 2560 20 มกราคม 2560 31 มกราคม 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560 20 กุมภาพันธ์ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560
10 มีนาคม 2560 20 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2560