รายงานผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

ประจำฤดูการผลิต 2564/2565

 
31 ธันวาคม 2564 15 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 15 มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565 15 เมษายน 2565 30 เมษายน 2565