เอกสารและไฟล์ประกอบการอบรม

 
   
  เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจำหน่าย การขนย้ายอ้อยและน้ำตาลทราย  
  เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดทำรายงานข้อมูลการผลิตน้ำตาลทราย  
  เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้วยโปรแกรมการปฏิบัติการประจำโรงงานและคลังสินค้า  
  เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การดำเนินการละลายน้ำตาลทราย หรือแปรสภาพ  
 
 
    ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตน้ำตาลทรายแตกต่างไปจากชนิดคุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดพ.ศ. ๒๕๕๔  
   ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐  
   ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยวิธีการในการจัดการน้ำตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. ๒๕๕๙  
    ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายน้ำตาลทราย และการรายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วย การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยพ.ศ. ๒๕๕๓  
  ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
   กฏหมายคอมพิวเตอร์ 1    กฏหมายคอมพิวเตอร์ 2     เครื่องอ่านบัตร  
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
  พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
 
  โปรแกรม i-Industry  
  คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม i-Industry  
  คู่มือการใช้งาน โปรแกรม i-Industry  
  โปรแกรม SiamID 2.3  32 bit      
  โปรแกรม SiamID 2.3  64 bit