http://www.sugarzone.in.th


ข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาล (เดือนมิถุนายน 2566]

 

เกษตร จ.สิงห์บุรี ชูแปลงใหญ่อ้อยเชิงกลัด บริหารจัดการอ้อยสะอาด ตัดอ้อยสด 100%

 วันที่ 9 มิ.ย.66 นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง นำมาขับเคลื่อนในพื้นที่ โดย ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและมีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาเป็นธรรม  มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ซึ่งแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวน 19 แปลง มีทั้งแปลงใหญ่ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ โดยแปลงใหญ่อ้อยตำบลเชิงกลัดนี้ เป็นแปลงที่มีความโดดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถตัดอ้อยสด ปลอดการเผา 100 %

นายสุวิทย์ สาครตานันท์ เกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระบุว่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน ได้เข้ามาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร โดยปรับเปลี่ยนวิธีคิด มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกษตรกร กำหนดเป้าหมายและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม สนับสนุนด้านความรู้วิชาการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มมีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้

จาก https://siamrath.co.th วันที่9 มิถุนายน 2566

‘สุรเดช’ร่วมวงถก คกก.อ้อย-น้ำตาลฯ พิจารณา4ประเด็น บริหารจัดการสินค้า

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่4/2566 ในฐานะกรรมการ(ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ) ที่ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือและพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 1.หลักการการดำเนินการกับน้ำตาลทรายภายใต้โควตาสหรัฐอเมริกา 2.การบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2567-2569, 3.การบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงภายใต้ 3 กรอบความตกลง 4.การกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย) และ 5.(ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปี 2566-2570

จาก https://www.naewna.com วันที่ 8 มิถุนายน 2566

 

เกษตรฯถกคกก.น้ำตาลฯ พิจารณา2ประเด็นสำคัญ

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 4/2566 ในฐานะกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ) ที่ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำโดยมี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือและพิจารณาในประเด็นสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย 1.กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2565/2566 และ 2.ขอปรับลดสิทธิซื้อน้ำตาลทรายสำหรับผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2566