จัดซื้อ จัดจ้าง

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

 
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาโปรแกรมระบบงานออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายทาง Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นต้องใช้ในห้องวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน ๖ รายการ (งบเหลื่อมปี ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระกวดผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๒๒  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 1. ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๒๒  
     2. ร่างขอบเขตงาน(TOR)
     3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์
     4. ราคากลางโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (บำรุงรักษาโปรแกรม)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างยามรักษาความปลอดภัย)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท่องถิ่น เขต ๓
ประกาศคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 22 จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1.ประกาศ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท่องถิ่น เขต ๓
2. เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ
3.ขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR)จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ
  1.ประกาศ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๑
2. เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ
3.ขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR)จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 18 เครื่อง - 1 สิหาคม 2561
 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  - 1 สิงหาคม 2561  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 1 สิงหาคม 2561  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย (งบเหลื่อมปี๒๕๖๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 23 กรกฏาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 6 รายการ (งบเหลื่อมปี ๒๕๖๐) ด้วยวิธีประกวดราคา - 23 กรกฏาคม 2561
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 23 กรกฏาคม 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 16 กรกฏาคม 2561
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 กรกฏาคม 2561
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 กรกฏาคม 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฏาคม 2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ 18 เครื่อง )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) - 05 กรกฏาคม 2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและพัฒนา ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์(software) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561
  ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) 27 มิถุนายน 2561
  ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding)  - รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุวิทยศาสตร์ ( TOR )
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  8 มิถุนายน 2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( Term of Reference TOR ) 25 พค.61
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 8 รายการ (22 พค.61)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 14 รายการ (งบเหลื่อม ปี 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (08 พค.61)
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( Term of Reference TOR ) 25 พค.61  
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 8 รายการ (22 พค.61)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  24 เมษายน 2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อยที่ไม่ใช้สารประกอบตะกั่ว (แบบใช้สารช่วยกรอง) จำนวน 67 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) , เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) ,รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุวิทยศาสตร์ ( TOR ) สารช่วยกรอง , รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุวิทยศาสตร์ ( TOR ) กระดาษกรอง
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดโพล (Polarimeter) ยี่ห้อ RUDOLPH RESERCH ANALYTICAL
ประกาศ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  การจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เอกสารประกอบการอบรม  เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
 
 

หน้าแรก