จัดซื้อ จัดจ้าง

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
ระกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน 2 รายการ
ระกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
ระกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความจำเป็น จำนวน 6 ชุด  
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่มีความจำเป็น จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการรอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างซ่อมบำรุงชุดวิเคราะห์ฯ 
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างบริการฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จ้างบริการการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชุดวิเคราะห์)  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการรอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการรอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ฯ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ เอกสารงานการผลิต การจำหน่าย และการขนย้ายน้ำตาลทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบเสียงและระบบภาพห้องประชุมแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 <ข้อมูลย้อนหลัง>

หน้าแรก