จัดซื้อ จัดจ้าง

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

 
ปีดำเนินการ
2564 2563 2562 2561

พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด (ส่วนกลาง)  
 ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด (เขตฯ 5)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด (เขตฯ 7)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด (เขตฯ 8)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผ่นกรองกลิ่นเครื่องฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 รายการ
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (วัสดุสำนักงาน - แผ่นกรองกลิ่น)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง  ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ เอกสารงานการผลิต การจำหน่ายและการขนย้ายน้ำตาลทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ เอกสารงานการผลิต การจำหน่ายและการขนย้ายน้ำตาลทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (วัสดุวิทยาศาสตร์)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2563
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ยี่ห้อ RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
ประกาศ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ระกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ยี่ห้อ SCHMIDT + HAENSCH จำนวน ๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่อง เผยแพร่แผนจัดจ้างวัสดุแบบพิมพ์เอกสารงานการผลิต การจำหน่ายและการขนย้ายน้ำตาลทราย 
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน (TOR Terms of Reference) จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พ.ศ.2562
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการขยายอ้อยพันธุ์ดีดยวิธีจัดซื้อพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการขยายอ้อยพันธุ์ดีดยวิธีจัดซื้อพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในโครงการขยายอ้อยพันธุ์ดีดยวิธีจัดซื้อพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   // เอกสารประกวดราคาซื้อ
ประกาศ คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 22 จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 22 จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์เอกสารแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ยี่ห้อ SCHMIDT + HAENSCH จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ยี่ห้อ RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL จำนวน ๑๘ ชุด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วัสดุวิทยาศาสตร์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตรุภัณฑ์สำนักงาน
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรือง ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาระบบการจัดการไร่อ้อย โดยการอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน อนุอ้อยเขต ๑ จ.กาญจนบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding    -  ขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรือง ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาระบบการจัดการไร่อ้อย โดยการอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน อนุอ้อยเขต ๓ จ.สุพรรณบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  -  ขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ปีงบประมาณ 2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   // เอกสารประกวดราคา
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   // เอกสารประกวดราคา
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   // เอกสารประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
พ.ศ.2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ยี่ห้อ SCHMIDT + HAENSCH จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ยี่ห้อ RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL จำนวน ๑๘ ชุด
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาโปรแกรมระบบงานออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายทาง Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นต้องใช้ในห้องวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน ๖ รายการ (งบเหลื่อมปี ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระกวดผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๒๒  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 1. ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๒๒  
     2. ร่างขอบเขตงาน(TOR)
     3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์
     4. ราคากลางโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (บำรุงรักษาโปรแกรม)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างยามรักษาความปลอดภัย)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท่องถิ่น เขต ๓
ประกาศคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 22 จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1.ประกาศ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท่องถิ่น เขต ๓
2. เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ
3.ขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR)จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ
  1.ประกาศ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding - คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๑
2. เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ
3.ขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR)จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 18 เครื่อง - 1 สิหาคม 2561
 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  - 1 สิงหาคม 2561  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 1 สิงหาคม 2561  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย (งบเหลื่อมปี๒๕๖๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 23 กรกฏาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 6 รายการ (งบเหลื่อมปี ๒๕๖๐) ด้วยวิธีประกวดราคา - 23 กรกฏาคม 2561
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 23 กรกฏาคม 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 16 กรกฏาคม 2561
ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 กรกฏาคม 2561
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 กรกฏาคม 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฏาคม 2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ 18 เครื่อง )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) - 05 กรกฏาคม 2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและพัฒนา ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์(software) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561
  ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) 27 มิถุนายน 2561
  ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding)  - รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุวิทยศาสตร์ ( TOR )
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  8 มิถุนายน 2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( Term of Reference TOR ) 25 พค.61
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 8 รายการ (22 พค.61)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 14 รายการ (งบเหลื่อม ปี 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (08 พค.61)
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( Term of Reference TOR ) 25 พค.61  
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย จำนวน 8 รายการ (22 พค.61)
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  24 เมษายน 2561
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อยที่ไม่ใช้สารประกอบตะกั่ว (แบบใช้สารช่วยกรอง) จำนวน 67 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) , เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์(e-bidding) ,รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุวิทยศาสตร์ ( TOR ) สารช่วยกรอง , รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุวิทยศาสตร์ ( TOR ) กระดาษกรอง
ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดโพล (Polarimeter) ยี่ห้อ RUDOLPH RESERCH ANALYTICAL
ประกาศ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  การจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์
ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เอกสารประกอบการอบรม  เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
 
 

หน้าแรก