กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายอำนวยการ

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

 
ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลิอกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งพนักงานบัญชี 2 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการจำหน่าย 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แบบฟอร์มใบสมัคร
 
หนังสือเวียน
 
ระเบียบ ประกาศ