กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายอำนวยการ

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต ระดับ2 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลคลังสินค้า ระดับ 2
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แบบฟอร์มใบสมัคร
 
 
หนังสือเวียน
 
ระเบียบ ประกาศ