มีผู้ชม sugarzone 10 คน

ข้อมูลการผลิต

 

 

 รายงานประจำวัน

 รายภาค

 เขตคำนวนราคาอ้อย
 

 รายงานฉบับปิดหีบ 57/58

รายภาค

เขตคำนวนราคาอ้อย
 

รายงานการผลิตฉบับปิดหีบ

 

ข้อมูลการจำหน่าย

 

รายงานประจำวัน

 

รายงานรายสัปดาห์

 

รายงานรายไตรมาส

 
 

ไตรมาส 4 พ.ศ. 2555 

 

ข้อมูลการส่งออก

 

รายงานประจำวัน

 
ผลการพิจารณาผ่อนผันให้ส่งออกน้ำตาลทรายโควตา ค. ขณะที่ยังผลิตน้ำตาลทรายโควตา ก.และ ข.ไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ปี 2557/58
 
 
 

คูณภาพอ้อย ccs

 

 

รายงานผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงาน
น้ำตาลทั่วประเทศ

 

ปีการผลิต 2557/58

 

ฉบับปิดหีบ
- ปีการผลิต 2557/58
- ปีการผลิต 2556/57
- ปีการผลิต 2555/56
- ปีการผลิต 2554/55
 

 

หมายเหตุ : เป็นจังหวัดปลูกอ้อย ทั้งหมด ยกเว้น กรุงเทพฯ ขาดจังหวัดไหนแจ้งให้ทราบด้วยครับ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   


ค้นหาใน web อื่นๆ ค้นหาใน sugarzone

 
 ประชาสัมพันธ์
   
    ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอ้อย ฤดูการผลิตปี 2557/2558 
    เอกสาร หนังสือรับรอง  บันทึกการขอรับเงิน แบบข้อมูลชาวไร่้อ้อย ปี 57/58
     
   

การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี 2558/2559 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)
มติ คณะรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2558

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี 2557/2558 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย
ที่ให้โรงงานน้ำตาลทรายผลิตในฤดูการผลิตปี 2555/2556 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)
  ข้อมูลจานด่วน
สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 1 พ.ศ.2558 (มกราคม-มีนาคม)
เอกสารประกอบการอบรม โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรในปี เพาะปลูก 2557/58 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนาคม 2556  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556

โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร ได้   ที่นี่      ดาวน์โหลด รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้  ที่นี่

 ข่าวอ้อยน้ำตาลและเอทานอล

อ่านข่าวย้อนหลัง   <ปี 2556>

    sugarzone talk


รายงานอากาศ
  รายงานผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเวลา 7 นาฬิกา  [ไทย | อังกฤษ]
  รายงานฝนอำเภอล่าสุด  [ไทย | อังกฤษ]
พยากรณ์อากาศ
  พยากรณ์อากาศประจำวัน  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์  [ไทย]
   

     
   

     
     
     
     
     
     
     
 
   
 

ราคาน้ำตาลตลาดโลก

 

27 กรกฏาคม 2558

 

น้ำตาลทรายดิบ no.11

 

   
 
Contract Last Change Links
SBV15 (Oct '15) 11.24s unch    
SBH16 (Mar '16) 12.51s -0.06    
SBK16 (May '16) 12.61s -0.08    
SBN16 (Jul '16) 12.69s -0.08    
   
 

น้ำตาลทรายขาว no.5

 

 

 

 
Contract Last Change Links
SWZ16 (Dec '16) 365.20s -2.00    
SWV16 (Oct '16) 359.70s -1.70    
SWQ16 (Aug '16) 354.80s -1.10    
SWH17 (Mar '17) 371.70s -0.70    
  เอทานอล
 
Contract Last Change Links
ZKQ15 (Aug '15) 1.443s -0.052    
ZKU15 (Sep '15) 1.457s -0.047    
ZKV15 (Oct '15) 1.455s -0.045    
ZKX15 (Nov '15) 1.451s -0.045    
   
 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน

   
 

   
 
ประจำวัน   ประจำสัปดาห์ 
 

 

   Web link
   
 
   
 
   
 

   
 

   
 

   
 

   
   
 

 

   
 

 

   
 

ราคาน้ำมัน

 

 

 

 

   
   

                                       

 

Thailand Directory Web Statistics at truehits.net

POWER BY TUAM