มีผู้ชม sugarzone 4 คน

ข้อมูลการผลิต

 

 

รายงานประจำวัน

ปีการผลิต 2556/57

 ฉบับปิดหีบ

 

รายภาค
 

เขตคำนวณราคาอ้อย

 

รายงานการผลิตฉบับปิดหีบ

 

ข้อมูลการจำหน่าย

 

รายงานประจำวัน

 

รายงานรายสัปดาห์

 

รายงานรายไตรมาส

 
 

ไตรมาส 4 พ.ศ. 2555 

 

ข้อมูลการส่งออก

 

รายงานประจำวัน

 
ผลการพิจารณาผ่อนผันให้ส่งออกน้ำตาลทรายโควตา ค. ขณะที่ยังผลิตน้ำตาลทรายโควตา ก.และ ข.ไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร
 
 
 

คูณภาพอ้อย ccs

 

 

ค่าเฉลี่ย C.C.S. ทั่วประเทศประจำปีการผลิต 2555/56

 

ค่าเฉลี่ย C.C.S. ทั่วประเทศ ประจำปีการผลิต 2555/56 รายภาค

 

ค่าเฉลี่ย C.C.S. ทั่วประเทศประจำปีการผลิต 2555/56 แบ่งตามรายเขตคำนวนราคาอ้อย
 
รายงานผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงาน
น้ำตาลทั่วประเทศ ฉบับปิดหีบ
- ปีการผลิต 2556/57
- ปีการผลิต 2555/56
- ปีการผลิต 2554/55
 
เปรียบเทียบผลผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาล
ทั่วประเทศในรูป Net Titer (N.T.) ประจำฤดูการผลิต 2555/56
 
เปรียบเทียบผลผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาล
ทั่วประเทศในรูป Net Titer (N.T.) ประจำฤดูการผลิต 2556/57
 
 

 

หมายเหตุ : เป็นจังหวัดปลูกอ้อย ทั้งหมด ยกเว้น กรุงเทพฯ ขาดจังหวัดไหนแจ้งให้ทราบด้วยครับ
 
 

 

 
 

 

     


ค้นหาใน web อื่นๆ ค้นหาใน sugarzone

 
 ประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย
ที่ให้โรงงานน้ำตาลทรายผลิตในฤดูการผลิตปี 2555/2556 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)
  ข้อมูลจานด่วน
เอกสารประกอบการอบรม โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรในปี เพาะปลูก 2557/58 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 2 พ.ศ.2557 (เมษายน-มิถุนายน)
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายปีการผลิต 2556/57 ฉบับปิดหีบ (รายภาค)
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายปีการผลิต 2556/57 ฉบับปิดหีบ (เขตคำนวนราคาอ้อย)
สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 1 พ.ศ.2557 (มกราคม-มีนาคม)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนาคม 2556  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556

โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร ได้   ที่นี่      ดาวน์โหลด รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้  ที่นี่

 ข่าวอ้อยน้ำตาลและเอทานอล

อ่านข่าวย้อนหลัง   <ปี 2556>

    sugarzone talk


รายงานอากาศ
  รายงานผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเวลา 7 นาฬิกา  [ไทย | อังกฤษ]
  รายงานฝนอำเภอล่าสุด  [ไทย | อังกฤษ]
พยากรณ์อากาศ
  พยากรณ์อากาศประจำวัน  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์  [ไทย]
   

     
   

     
     
     
 
 

 

 

   
 

ราคาน้ำตาลตลาดโลก

 

15 ตุลาคม 2557

 

น้ำตาลทรายดิบ no.11

 

 

   
   
 

   
 
Contract Last Change Links
SBH15 (Mar '15) 16.50s -0.31    
SBK15 (May '15) 16.79s -0.28    
SBN15 (Jul '15) 17.10s -0.26    
SBV15 (Oct '15) 17.57s -0.21    
   
 

น้ำตาลทรายขาว no.5

 

 

 

 
Contract Last Change Links
SWZ14 (Dec '14) 421.10s -5.50    
SWH15 (Mar '15) 428.20s -7.30    
SWK15 (May '15) 438.90s -7.40    
SWQ15 (Aug '15) 449.90s -6.60    
   
  เอทานอล
 
Contract Last Change Links
ZKX14 (Nov '14) 1.635s -0.036    
ZKZ14 (Dec '14) 1.596s -0.036    
ZKF15 (Jan '15) 1.575s -0.038    
ZKG15 (Feb '15) 1.585s -0.032    
   
   
 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน

   
 

   
 
ประจำวัน   ประจำสัปดาห์ 
 

 

   Web link
   
 

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

  กระทรวงอุตสาหกรรม
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมพัฒนาที่ดิน
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  กระทรวงพาณิชย์
  กรมการค้าภายใน
   
 

   
 

   
 

   
 

 

   
 

 

   
   
   

                                       

 

Thailand Directory Web Statistics at truehits.net

POWER BY TUAM

ติดต่อ WEBMASTER  081-9280603