มีผู้ชม sugarzone 4 คน

ข้อมูลการผลิต

 

 

 รายงานรายวัน

ปี 2559/2560

 รายภาค

 เขตคำนวนราคาอ้อย
 
 

 

ข้อมูลการจำหน่าย

 

รายงานประจำวัน

 

รายงานรายสัปดาห์

 

รายงานรายไตรมาส

 
 

ไตรมาส 4 พ.ศ. 2555 

 

ข้อมูลการส่งออก

 

รายงานประจำวัน

 
ผลการพิจารณาผ่อนผันให้ส่งออกน้ำตาลทรายโควตา ค. ขณะที่ยังผลิตน้ำตาลทรายโควตา ก.และ ข.ไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ปี 2559/2560
 
รายงานปริมาณและมูลค่าการส่งออกน้ำตาลของประทศไทย ประจำปี 2556
 

คูณภาพอ้อย ccs

 

 

รายงานผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงาน
น้ำตาลทั่วประเทศ

ปีการผลิต 2559/60

 

ฉบับปิดหีบ
- ปีการผลิต 2558/59
- ปีการผลิต 2557/58
- ปีการผลิต 2556/57
- ปีการผลิต 2555/56
- ปีการผลิต 2554/55
 

 

 

หมายเหตุ : เป็นจังหวัดปลูกอ้อย ทั้งหมด ยกเว้น กรุงเทพฯ ขาดจังหวัดไหนแจ้งให้ทราบด้วยครับ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

   
 


ค้นหาใน web อื่นๆ ค้นหาใน sugarzone

   
 

 

 

   
 

chart การผลิต อื่นๆ  คลิกที่นี่

   
  download หนังสือ การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยแบบผสมผสาน - ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี   คลิกที่นี่
   
 

 

โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

 
รายชื่อโรงงานน้ำตาลที่ลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ายแล้ว  (ข้อมูลถึง 5 ตค. 59) 
รายชื่อโรงงานน้ำตาลยังไม่ที่ลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย (ข้อมูลถึง 5 ตค. 59)
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ งานการให้กู้ เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร  วัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ งานการให้กู้ เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย
 

 
หนังสือเวียน ถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร  
หนังสือเวียน เรื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร 
แนวทางปฏิบัติตามโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร Download
ใบสมัครขอรับการส่งเสริมเงินกู้ โครงการฯ  Download
 
มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฏาคม 2559  
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
 
 จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) เปิดซอง 24 เมษายน 2560
   
  ประชาสัมพันธ์
  ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   ให้ จดทะเบียนชาวไรอ้อย ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 -16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอ้อย ฤดูการผลิตปี 2558/2559
  Download บันทึกการรับเงินช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อย ในฤดูการผลิต 2558/2559
  Download หนังสือรับรอง ของ คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน
  Download แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อผู้แทนโรงงาน  คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานฯ  
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยตาม พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พศ.2527 ประจำปี  2559  
  ข้อมูลจานด่วน
  สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 4 พ.ศ.2559 (ตุลาคม-ธันวาคม)
  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ
  สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 2 พ.ศ.2559 (เมษายน-มิถุนายน) 
  ผู้ได้รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2559
  ออกแบบและพัฒนากลไกของเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์  วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราาคม - เมษายน 2559
  สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 1 พ.ศ.2559 (มกราคม-มีนาคม) 
  ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย ที่ให้โรงงานน้ำตาลทรายผลิต ในฤดูการผลิต ปี 2558/2559 ( บัญชีจัดสรรขั้นต้น)
  6 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 

อ่านต่อ

ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการให้ตั้ง หรือขยาย โรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2558
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองในการขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาล พ.ศ.2558
เอกสารประกอบการอบรม โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรในปี เพาะปลูก 2557/58 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนาคม 2556  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556

โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร ได้   ที่นี่      ดาวน์โหลด รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้  ที่นี่

 ข่าวอ้อยน้ำตาลและเอทานอล 

อ่านข่าวย้อนหลัง  <ปี 2559> <ปี 2558>


รายงานอากาศ
  รายงานผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเวลา 7 นาฬิกา  [ไทย | อังกฤษ]
  รายงานฝนอำเภอล่าสุด  [ไทย | อังกฤษ]
พยากรณ์อากาศ
  พยากรณ์อากาศประจำวัน  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์  [ไทย]
 

   
 

   
 

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

 

sugarzone thailand

   
 

ราคาน้ำตาลตลาดโลก

 

27 เมษายน 2560

 

น้ำตาลทรายดิบ no.11

 
Contract Last Change
15.18s
-0.20
15.43s
-0.14
15.68s
-0.17
 

น้ำตาลทรายขาว no.5

 
Contract Last Change
446.40s
-6.90
435.80s
-3.60
433.00s
-2.90
 

เอทานอล

 
Contract Last Change
1.592s
-0.003
1.585s
+0.001
1.573s
+0.001
   
 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน

   
 

   
 
ประจำวัน   ประจำสัปดาห์ 
 

 

   Web link
   
 
   
 
   
 

   
 

   
 

   
   
 

 

   
 

 

   
 

ราคาน้ำมัน

 

 

 

 

   
   

                                       

 

Thailand Directory Web Statistics at truehits.net