มีผู้ชม sugarzone 4 คน

ข้อมูลการผลิต

 

  

  รายงานการผลิต

อ้อยและน้ำตาลทราย

ฤดูการผลิตปี 2563/64

รายภาค
เขตคำนวนราคาอ้อย
 

 

ข้อมูลการจำหน่าย

 

 

รายงานรายไตรมาส

 

 

ข้อมูลการส่งออก

 

รายงานประจำวัน

 

รายงานปริมาณและมูลค่าการส่งออก

น้ำตาลของประทศไทย

 

คูณภาพอ้อย ccs

 

 

รายงานผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงาน
น้ำตาลทั่วประเทศ

ดูข้อมูล

 
ฉบับปิดหีบ

 

 

หมายเหตุ : เป็นจังหวัดปลูกอ้อย ทั้งหมด ยกเว้น กรุงเทพฯ ขาดจังหวัดไหนแจ้งให้ทราบด้วยครับ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
   
 
   
 

Download ใบสมัครขอรับการส่งเสริมสินเชื่อฯ

 

1.ใบสมัคร สำหรับ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และสถาบันชาวไร่อ้อย

 

2. ใบสมัคร สำหรับ รายคน

   
 

 

 
 

   


ค้นหาใน web อื่นๆ ค้นหาใน sugarzone

   
   
 

  ข้อมูลจานด่วน
  สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 3 พ.ศ.2563 (กรกฏาคม-กันยายน)
  ประการคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้าย ประจำฤดูการผลิต ปี 2563/2564 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)
  ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เรื่องการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและการจดทะเบียนชาวไร่อ้อย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อสถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ในแต่ละโรงงาน ประจำฤดูการผลิตปี 2562/63
 

มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้  มติคณะรัฐมนตรี 11 มิถุนายน 2562

  ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี 2562/2563 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)
  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ
  ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย ที่ให้โรงงานน้ำตาลทรายผลิต ในฤดูการผลิต ปี 2558/2559 ( บัญชีจัดสรรขั้นต้น)

โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร ได้   ที่นี่      ดาวน์โหลด รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้  ที่นี่

   
 จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ยี่ห้อ RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
  ประกาศ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ระกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมบำรุงรักษาชุดวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ยี่ห้อ SCHMIDT + HAENSCH จำนวน ๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่อง เผยแพร่แผนจัดจ้างวัสดุแบบพิมพ์เอกสารงานการผลิต การจำหน่ายและการขนย้ายน้ำตาลทราย 
 

อ่านต่อ

  รับสมัครงาน
  ประกาศตณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3   พนักงานบัญชีระดับ 2  เจ้าหน้าที่ข้อมูลการจำหน่าย 2
  ประกาศตณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อ ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3   พนักงานบัญชีระดับ 2  เจ้าหน้าที่ข้อมูลการจำหน่าย 2
  ประกาศตณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   
  กฏหมาย
  ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2562
  ประกาศสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ประจำฤดูการผลิตปี 2562/2563
  ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง การจัดท้าประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2562
  ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการก้าหนดราคาจ้าหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
  ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงิน จากการจ้าหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 4) พศ.2560
ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการให้ตั้ง หรือขยาย โรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2558
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองในการขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาล พ.ศ.2558
   
   
 

อ่านต่อ

 ข่าวอ้อยน้ำตาลและเอทานอล 

อ่านข่าวย้อนหลัง  <ปี 2562>


รายงานอากาศ
  รายงานผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเวลา 7 นาฬิกา  [ไทย | อังกฤษ]
  รายงานฝนอำเภอล่าสุด  [ไทย | อังกฤษ]
พยากรณ์อากาศ
  พยากรณ์อากาศประจำวัน  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์  [ไทย]
 

   
   
 

 

 

download หนังสือ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อย ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร

 

คลิกที่นี่

   
  download หนังสือ การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยแบบผสมผสาน - ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี   คลิกที่นี่
   
 

   
 

   
 

   
 

 

   
   
   
 
 

 

 

sugarzone thailand

   
 

   
 

ราคาน้ำตาลตลาดโลก

 

 14 มกราคม 2564

 

น้ำตาลทรายดิบ no.11

 
Contract Last Change
16.67s
0.83
15.72s
0.77
15.06s
0.59
14.72s
0.41
 

น้ำตาลทรายขาว no.5

 
Contract Last Change
464.40s
18.2
446.30s
17.2
429.70s
14.2
411.50s
9.7
 

เอทานอล

 
Contract Last Change
1.630s
unch
1.680s
unch
1.738s
unch
1.733s
unch

 

 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน

   
 

 

รายงานตลาดน้ำตาลโลกรายวัน

จาก บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

 
ประจำวัน   ประจำสัปดาห์ 
 

 

   Web link
   
 
   
 
   
 

   
 

   
 

   
   
 

 

   
 

 

   
 

ราคาน้ำมัน

 

 

 

 

   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Thailand Directory Web Statistics at truehits.net