มีผู้ชม sugarzone 5 คน

ข้อมูลการผลิต

 

 

 รายงานประจำวัน

 รายภาค

 เขตคำนวนราคาอ้อย
 

รายงานการผลิตฉบับปิดหีบ

 

ข้อมูลการจำหน่าย

 

รายงานประจำวัน

 

รายงานรายสัปดาห์

 

รายงานรายไตรมาส

 
 

ไตรมาส 4 พ.ศ. 2555 

 

ข้อมูลการส่งออก

 

รายงานประจำวัน

 
ผลการพิจารณาผ่อนผันให้ส่งออกน้ำตาลทรายโควตา ค. ขณะที่ยังผลิตน้ำตาลทรายโควตา ก.และ ข.ไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ปี 2557/58
 
 
 

คูณภาพอ้อย ccs

 

 

ค่าเฉลี่ย C.C.S. ทั่วประเทศประจำปีการผลิต 2555/56

 

ค่าเฉลี่ย C.C.S. ทั่วประเทศ ประจำปีการผลิต 2555/56 รายภาค

 

ค่าเฉลี่ย C.C.S. ทั่วประเทศประจำปีการผลิต 2555/56 แบ่งตามรายเขตคำนวนราคาอ้อย
 
รายงานผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงาน
น้ำตาลทั่วประเทศ ฉบับปิดหีบ
- ปีการผลิต 2556/57
- ปีการผลิต 2555/56
- ปีการผลิต 2554/55
 
เปรียบเทียบผลผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาล
ทั่วประเทศในรูป Net Titer (N.T.) ประจำฤดูการผลิต 2555/56
 
เปรียบเทียบผลผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาล
ทั่วประเทศในรูป Net Titer (N.T.) ประจำฤดูการผลิต 2556/57
 
 

 

หมายเหตุ : เป็นจังหวัดปลูกอ้อย ทั้งหมด ยกเว้น กรุงเทพฯ ขาดจังหวัดไหนแจ้งให้ทราบด้วยครับ
 
 

 

 
 

 

   

ดู chat ต่อ


ค้นหาใน web อื่นๆ ค้นหาใน sugarzone

 
 ประชาสัมพันธ์
มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย และ   รายงานสรุปผลดำเนินงานการกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2556/2557
การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 (3-28 พย.57)
การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี 2557/2558 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย
ที่ให้โรงงานน้ำตาลทรายผลิตในฤดูการผลิตปี 2555/2556 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)
  ข้อมูลจานด่วน
เอกสารประกอบการอบรม โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรในปี เพาะปลูก 2557/58 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 2 พ.ศ.2557 (เมษายน-มิถุนายน)
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายปีการผลิต 2556/57 ฉบับปิดหีบ (รายภาค)
รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายปีการผลิต 2556/57 ฉบับปิดหีบ (เขตคำนวนราคาอ้อย)
สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 1 พ.ศ.2557 (มกราคม-มีนาคม)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนาคม 2556  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556

โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร ได้   ที่นี่      ดาวน์โหลด รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้  ที่นี่

 ข่าวอ้อยน้ำตาลและเอทานอล

อ่านข่าวย้อนหลัง   <ปี 2556>

    sugarzone talk


รายงานอากาศ
  รายงานผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเวลา 7 นาฬิกา  [ไทย | อังกฤษ]
  รายงานฝนอำเภอล่าสุด  [ไทย | อังกฤษ]
พยากรณ์อากาศ
  พยากรณ์อากาศประจำวัน  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์  [ไทย]
   

     
   

     
     
     
     
     
     
     
 
   
 
   
 

ราคาน้ำตาลตลาดโลก

 

29 มกราคม 2558

 

น้ำตาลทรายดิบ no.11

 

 

   
   
 

   
 
Contract Last Change Links
SBH15 (Mar '15) 14.85s -0.31    
SBK15 (May '15) 15.13s -0.33    
SBN15 (Jul '15) 15.43s -0.36    
SBV15 (Oct '15) 15.91s -0.35    
   
 

น้ำตาลทรายขาว no.5

 

 

 

 
Contract Last Change Links
SWH15 (Mar '15) 384.60s -7.30    
SWK15 (May '15) 395.30s -6.90    
SWQ15 (Aug '15) 405.50s -7.50    
SWV15 (Oct '15) 415.40s -7.40    
  เอทานอล
 
Contract Last Change Links
ZKG15 (Feb '15) 1.364s -0.014    
ZKH15 (Mar '15) 1.379s -0.014    
ZKJ15 (Apr '15) 1.391s -0.024    
ZKK15 (May '15) 1.406s -0.024    
   
 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน

   
 

   
 
ประจำวัน   ประจำสัปดาห์ 
 

 

   Web link
   
 
   
 
   
 

   
 

   
 

   
 

 

   
 

 

   
   
   

                                       

 

Thailand Directory Web Statistics at truehits.net

POWER BY TUAM

ติดต่อ WEBMASTER  081-9280603