มีผู้ชม sugarzone 5 คน

ข้อมูลการผลิต

 

 

 รายงานประจำวัน

 รายภาค

 เขตคำนวนราคาอ้อย
 

 รายงานฉบับปิดหีบ 57/58

รายภาค

เขตคำนวนราคาอ้อย
 

รายงานการผลิตฉบับปิดหีบ

 

ข้อมูลการจำหน่าย

 

รายงานประจำวัน

 

รายงานรายสัปดาห์

 

รายงานรายไตรมาส

 
 

ไตรมาส 4 พ.ศ. 2555 

 

ข้อมูลการส่งออก

 

รายงานประจำวัน

 
ผลการพิจารณาผ่อนผันให้ส่งออกน้ำตาลทรายโควตา ค. ขณะที่ยังผลิตน้ำตาลทรายโควตา ก.และ ข.ไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ปี 2557/58
 
รายงานปริมาณและมูลค่าการส่งออกน้ำตาลของประทศไทย ประจำปี 2556
 

คูณภาพอ้อย ccs

 

 

รายงานผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทรายของโรงงาน
น้ำตาลทั่วประเทศ

 

ปีการผลิต 2557/58

 

ฉบับปิดหีบ
- ปีการผลิต 2557/58
- ปีการผลิต 2556/57
- ปีการผลิต 2555/56
- ปีการผลิต 2554/55
 

 

หมายเหตุ : เป็นจังหวัดปลูกอ้อย ทั้งหมด ยกเว้น กรุงเทพฯ ขาดจังหวัดไหนแจ้งให้ทราบด้วยครับ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


ค้นหาใน web อื่นๆ ค้นหาใน sugarzone

 
 ประชาสัมพันธ์
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย    ยื่นซอง 19 พย.-1ธค.58 เปิดซอง 2 ธค.58
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อย เรื่องการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)
  ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอ้อย ฤดูการผลิตปี 2557/2558 
  เอกสาร หนังสือรับรอง  บันทึกการขอรับเงิน แบบข้อมูลชาวไร่้อ้อย ปี 57/58
  ข้อมูลจานด่วน
   
  สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 3 พ.ศ.2558 (กรกฏาคม-กันยายน)
  ประกาศ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย ที่ให้โรงงานน้ำตาลทรายผลิต ในฤดูการผลิต ปี 2558/2559 ( บัญชีจัดสรรขั้นต้น)
  6 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 

อ่านต่อ

  รายงานผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ปีการผลิต 2557/58  (ฉบับปิดหีบสมบูรณ์)
ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการให้ตั้ง หรือขยาย โรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2558
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองในการขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาล พ.ศ.2558
สรุปการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในประเทศ ไตรมาส 2 พ.ศ.2558 (เมษายน-มิถุนายน)
เอกสารประกอบการอบรม โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรในปี เพาะปลูก 2557/58 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนาคม 2556  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556

โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร ได้   ที่นี่      ดาวน์โหลด รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้  ที่นี่

 ข่าวอ้อยน้ำตาลและเอทานอล

อ่านข่าวย้อนหลัง   <ปี 2556>

    sugarzone talk


รายงานอากาศ
  รายงานผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเวลา 7 นาฬิกา  [ไทย | อังกฤษ]
  รายงานฝนอำเภอล่าสุด  [ไทย | อังกฤษ]
พยากรณ์อากาศ
  พยากรณ์อากาศประจำวัน  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันรายภาค  [ไทย]
  พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์  [ไทย]
 

   
 

   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

ราคาน้ำตาลตลาดโลก

 

26 พฤศจิกายน 2558

 

น้ำตาลทรายดิบ no.11

 

   
 
Contract Last Change Links
SBH16 (Mar '16) 14.91s unch    
SBK16 (May '16) 14.53s unch    
SBN16 (Jul '16) 14.26s unch    
SBV16 (Oct '16) 14.32s unch    
   
 

น้ำตาลทรายขาว no.5

 

 

 

 
Contract Last Change Links
SWQ17 (Aug '17) 403.80s +1.30    
SWH16 (Mar '16) 404.40s +1.60    
SWK16 (May '16) 405.90s +1.40    
SWQ16 (Aug '16) 406.00s +1.30    
 

เอทานอล

 
Contract Last Change Links
ZKZ15 (Dec '15) 1.485s unch    
ZKF16 (Jan '16) 1.484s unch    
ZKG16 (Feb '16) 1.497s unch    
ZKH16 (Mar '16) 1.507s unch    
   
 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน

   
 

   
 
ประจำวัน   ประจำสัปดาห์ 
 

 

   Web link
   
 
   
 
   
 

   
 

   
 

   
 

   
   
 

 

   
 

 

   
 

ราคาน้ำมัน

 

 

 

 

   
   

                                       

 

Thailand Directory Web Statistics at truehits.net

POWER BY TUAM